در اینگونه پرورش علاوه بر استفاده از علوفه و دانه های خود رو و یا کاشته شده میتوان برای تولید بیشتر تاحدودی از مواد کنسانتره با توجه به نیاز طیور در اختیار گله قرار داد و تولیدی ارگانیک با توجه به پرورش طیور در فضای باز بدست اورد .