پنیر از عمده غذاهای روزانه مردم دنیاست که با توجه به فرهنگ غذائی و اقلیم منطقه و تنوع نگهداری دام در نقاط مختلف دنیا از تنوع تولیدی مختلفی برخوردار است .کتاب پیوستی تولید 60 نوع پنیر خوشمزه را به شکل آسان با تصاویر مختلف نشان میدهد امیدوارم مفید بوده باشد.

مقدمه

یک راهنمایی برای تولید موفق، غذای مناسب برای گاو است. هزینه غذا بیشترین بهایی است که برای نگهداری گاو باید پرداخت.فهم مراحل هضم نشخوارکنندگان وغذای اصلی آنها، نیازمند غذا دادن و مدیریت خوب است.

خوراک و خوراک دادن
رمضانعلي عزيزي(عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي)

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
339801