مقدمه

یک راهنمایی برای تولید موفق، غذای مناسب برای گاو است. هزینه غذا بیشترین بهایی است که برای نگهداری گاو باید پرداخت.فهم مراحل هضم نشخوارکنندگان وغذای اصلی آنها، نیازمند غذا دادن و مدیریت خوب است.

خوراک و خوراک دادن
رمضانعلي عزيزي(عضو هيات علمي مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان مركزي)

کاربران
1
مطالب
147
نمایش تعداد مطالب
279433