فرآوری کاه

⏪ فرآوری روشی است که با تغییر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کاه یا کاهش عوامل محدود کننده هضم سبب بهبود مصرف و راندمان استخراج انرژی میشود؛ روش های فرآوری مختلفی برای فرآوری و بهبود هضم کاه غلات توسعه یافته است. این روشها به 3 دسته شیمیایی، فیزیکی و زیستی و یا ترکیب آنها تقسیم میشوند. هر کدام از آنها مزایا و معایب مربوط به خود را دارند.

 1-فرآوري کاه با % 5 سود ( 1 لیترآب و 50 گرم سود به ازاي 1 کیلوگرم کاه) باعث افزایش هضم و مصرف خوراك
کاه فرآوري شده نسبت به کاه بدون فرآوري میشود. سود نسبت به سایر مواد شیمیایی تاثیر بیشتري بر هضم
دارد. هر چند مصرف بالاي کاه فرآوري شده با سود در جیره سبب بالا رفتن افزایش سدیم جیره، جریان عبور
مایع شکمبه، آلکالوز و دفع ادرار قلیایی و شوري خاك میشود. همچنین کار با هیدروکسید سدیم مخاطرات خاص
خود را دارد (سوزانده است). این تاثیرات باعث شد تا بعد از مدتی این روش کنار گذاشته شود.

2-اوره قیمت ارزانی نسبت به سایر مواد شیمیایی مورد استفاده دارد. در این فرآوري، 50 گرم اوره (در 1 لیتر آب)
به ازاي هر کیلوگرم کاه استفاده شده و سپس کاه بمدت 2-1 ماه سیلو میشود. کاه فرآوري شده با اوره قابلیت هضم بالاتري دارد.همچنین پروتئین خام کاه فرآوري شده با اوره معمولا 2 تا 3  برابر افزایش می یابد.

3-آمونیاك بصورت محلول با غلظت % 35 درصد در بازار وجود دارد. مزیت فرآوري کاه با آمونیاك (3.5% وزن کاه) علاوه بر افزایش نیتروژن کاه، خاصیت ضدکپکی، می توان به بهبود هضم بالاتر کاه فرآوري شده با آمونیاك نسبت به اوره اشاره کرد. همچنین در این روش نیازي به خرد کردن کاه و مخلوط نمودن نیست چراکه آمونیاك به راحتی در تمام توده کاه نفوذ می پذیرد.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
347967