يكي از بهترين روشهاي مديريت مواد زايد جامد شهري، تبديل آنها به كمپوست است كه اين روند نقش بسيار مهمي در مديريت بهينه پسماندها دارد و علاوه بر كاهش مشكلات اقتصادي، بهداشتي و زيست محيطي، نقش مهمي در توليد مواد آلي و جايگزيني كودهاي پر مخاطره شيميايي و نيز رهايي اكوسيستم هاي آبي و خاكي از آلودگي زباله هاي توليدي دارد.

در اين فن آوري با استفاده از كرم خاكي از كليه منابع آلي از جمله زباله هاي خانگي ،ضايعات كشاورزي، لجن تصفيه فاضلاب كود آلي بسيار مغذي ، تميز و بي بو با توانايي اصلاح خاك و حفظ آب توليد شده كه در صنعت كشاورزي و باغداري و پرورش آبزيان و دام و طيور استفاده بسيار مفيدي خواهد داشت

از آنجايي كه بيش از 70 درصد از زباله هاي توليد شده در شهرهاي کشور، مواد آلي و قابل تبديل به كمپوست است و از سويي ديگر هزينه هاي توليد نسبتاً پايين و سادگي اين فرايند که حتي در مقياس صنعتي و كوچك نيز مي توان از اين فن آوري استفاده كرد.

بنابراين هم از نظر محيط زيستي هم از نظر اقتصادي قابل توجيه مي باشد.

 
 
 

ورمي ﻛﻤﭙﻮﺳﺖﭼﻴﺴﺖ ؟

ﮔﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از ﻛﺮم ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ قادرند با ﻋﺒﻮر ﻣﺪاوم و آرام ﻣﻮاد آﻟﻲ درﺣﺎل ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش خود و آﻏﺸﺘن اين مواد ﺑﻪ ﻣﺨﺎط، وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي موجود در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﻳﻚ ﻛﻮد آﻟﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه و ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎك ﺗﻮﻟﻴﺪ کنند.

 

هدف از ورمي کمپوست؟

کاهش اثرات نامطلوب زباله‌ها

جلوگيري از آلودگي محيط زيست

اشتغال زايي

صرفه اقتصادي

حفظ توان توليد در دراز مدت

پايداري منابع خاك

توليد محصولات غذايي با كيفيت

مبارزه با معايب كودهاي شيميايي و هزينه بالاي آنها

تأمين و تضمين سلامت جسمي

گامي موثر در دستيابي به توسعه پايدار

 

نتيجه استفاده بي رويه از كودهاي شيميايي:

تشديد آلودگي آب و خاك

تخريب ساختمان خاك

شور و سفت شدن خاک

سرطان و جهش هاي ژنتيکي در انسان

بر هم خوردن تعادل عناصر غذايي خاك

ايجاد محصولات غذايي بي کيفيت و آلوده

صرف هزينه هاي گزاف توليد محصولات غذايي و کشاورزي

 

مهمترين ويژگي‌ها و امتيازات ورمي کمپوست

اصلاح بافت فيزيكي خاك

بالا بردن ضريب حفظ رطوبت در خاك

حاوي تركيباتي چون نيتروژن، پتاسيم، كلسيم، منيزيم، فسفر

آنزيم‌ها، ميكروارگانيسم‌ها و هورمون‌هاي مختلف موجود در آن براحتي توسط گياهان قابل جذب است.

مقدار قابل توجهي چربي دارد که ان را به كود كامل تبديل نموده

فقط يك بار استفاده از اين كود در يک دوره کشت كافي مي باشد.

بدون بو و عاري از آلودگي است.

در رنگ‌آميزي گل و بزرگ‌تر كردن گل و گياهان زينتي موثر است.

در تشديد عطر و اسانس گياهان و گل‌هاي معطر موثر است.

 

كاهش حجم زباله تا حدود 70 درصد را نيز به دنبال دارد.

Eisenia foetida
 
بهترين نوع کرم که مي توان در اين فرآيند استفاده نمود Eisenia foetida ﺑه رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 
سيكل زندگي وتوليد مثل کرم خاکي

 

كرم خاكي جانوري است دو جنسي يعني هم به تنهايي نر است هم ماده .
توليد مثل آن در اكثر ماه‌هاي سال (ترجيحا ماه هاي مرطوب)
گونه E.Foetida در عرض 3 تا 5 روز مي‌تواند ميان 2 تا 10 عدد پيله كه هر كدام داراي تعدادي تخم كه از 1 تا 28 عدد متغيير است، به وجود آورد( اغلب يك يا 2 كرم زنده مانده) .
 
ترﻛﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ و محيط زندگي کرم
-ﻣﻮاد ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮدﮔﺎوي ﻧﻴﻤﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪه يا ﻛﻮداﺳﺒﻲ
-زاﻳﺪات و ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ. (زاﻳﺪات ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت وﻣﻴﻮه ﺟﺎت)
-ﺟﺰء آﻟﻲ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪزﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎيﺧﺎﻧﮕﻲ
-ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎيﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﻣﻴﻮه، ﻛﻤﭙﻮت، رب و. . .)
-ﺣﺘﻲ ﻟﺠﻦﻓﺎﺿﻼب(ﺑﻪ ﺟﺰ ﻓﺎﺿﻼب ﺻﻨﻌﺘﻲ)
*رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮﻣﻬﺎ ﺣﺪود70%وزﻧﻲ ﺑﻮده و ﻫﻮادﻫﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻔﺖ ﺷﺪنﺑﺴﺘﺮ و ﻧﮕﻬﺪاريPHآن درﺣﺪ 8-7 از ﻧﻜﺎتﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ : ﺑﻘﺎﻳﺎي آﻟﻲﻏﻨﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن مناسب هستند (ﺑـﺠﺰﻛﻮد ﻣـﺮﻏﻲ ﻛﻪ ﺑﺮايﻛﺮمﺳﻤﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.)
 

 

توليد ورمي كمپوست
 
( روش پشته اي)

 

۱ـ زميني مسطح، بدون سنگ و كلوخ و خرده شيشه انتخاب مي کنيم و سطح آن را مرطوب و سپس كاملا كوبيد تا سفت شود. علت اين امر جلوگيري از ايجاد هيبريد كرم هاي مورد استفاده با كرم هاي خاكي معمولي و زايل شدن آنها مي باشد.
2 ـ ايجاد سايبان براي محافظت كرم ها در برابر بارندگي و نور آفتاب
3 ـ ايجاد پشته اي از مواد آلي (كود گاوي نيمه پوسيده) به شكل گنبدي به عرض 70 و ارتفاع 50 سانتي متر و طول دلخواه و آبياري فراوان آن به منظور خروج شيرابه كود
۴ـ ايجاد شيار در طول خط الراس پشته به عمق 15 سانتي متر و ريختن كرم ها به داخل آن و سپس برگرداندن كود روي كرم ها
5 ـ آبپاشي پشته به صورت روزانه به منظور حفظ رطوبت آن
۶ ـ جداسازي كرم ها از پشته پس از توليد ورمي كمپوست با استفاده از غربال كرم ها
نکات قابل توجه برای تولید ورمي کمپوست

 

هوادهی
می توان با زیر رو کردن توده ، عمل هوادهی را انجام داد. تقریبا هر 2 یا 3 هفته یکبار ، مواد بالایی بستر می بایست به آرامی به هم زده شود.
دلايل اين کار عبارتند از:
گازهای انبار شده، اجازه فرار مي یابند.
از متراکم شدن بیش از اندازه بستر نيز جلوگيري مي شود.
 

 

دما و رطوبت
دمای مطلوب : در فرآیند کمپوست سازی( 30-20) درجه سانتیگراد
می باشد.
رطوبت: محتویات توده باید مرطوب نگه داشته شوند
ولی نباید از رطوبت اشباع شوند، چرا که رطوبت بيش از حد باعث خفگی کرم ها می گردد.
شکل و اندازه ظرف ورمی کمپوست، بسته به شرایط به مقدار زائداتی که به کمپوست تبدیل می شوند و تعداد کرمهایی که کشت می دهیم ارتباط دارد. به طور متوسط 2000 کرم بالغ می توانند در ظرفی با ابعاد یک متر نگهداری شوند و قادر خواهند بود تقریبا 200 کیلوگرم زائدات را در هر ماه به ورمی کمپوست تبدیل نمایند.
جنس ظرف ها می تواند از جنس چوب پرداخت نشده غیر آروماتیک یا پلاستیک باشد.
اگر محیط پرورش کرم بیرون از خانه باشد، استفاده از ظرف های چوبی جهت حفظ درجه حرارت مناسب بهتر است .

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻣﻲﻛﻤﭙﻮﺳﺖ

 

كرم زنده :
-جهت تغذيه مستقيم آبزيان (به خصوص ماهي قزل‌آلا)
-جهت تقويت و اصلاح خاك‌هاي كشاورزي
پودر خشک كرم‌خاكي :
-غذاي دام و آبزيان
- صنايع آرايشي و بهداشتي
 
چاي كمپوست :
مزيت استفاده از چاي كمپوست :
- از طريق پاشيدن روي برگها و تعيين غلظت‌هاي متفاوت هنگام استفاده
-تجهيزات نسبتاً ابتدايي و دانش فني نه چندان پيچيده در تهيه
نهايتاً افزايش مقاومت گياهان در برابر بيماري‌ها پس از مصرف چاي كمپوست است.
بهره وري اقتصادی فن آوري ورمي کمپوست

 

مقادیر زیادی از زائدات که ناشی از توسعه جامعه هستند به کود تبدیل مي شود و نيازي به دفع اين پسماندها(70%) و هزينه هاي گزاف آن ها نيست.
جمعیت کرم ها در عرض دو تا چهار ماه 2 برابر می شود. بنابراین مي توان آنها را به مراکز متقاضي فروخت.
محصول نهايي بسیار با ارزش است که موارد مصرف زيادي دارد.
مطالعات بر روی ورمی کمپوست، برتری آن را به کمپوست معمولي و کود های مصنوعی نشان می دهد.

نقل از سایت http://abadehdoe.blogfa.com

Pin It

 

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
338172