گاوها براي شير دوشي بايستي به محل ديگري غيرازا اصطبل نگهداري دام برده شوند اين امر علاوه بررعايت بهداشت شير دوشي اولين برنامه تحريك گاو براي ترشح هورمون اكسي توسين ( Oxytocine) است كه سبب آزاد شدن شير و شل شدن پستان وعضلات حلقوي اسفنكتر و دوشيدن كامل شير در شير دوشي ميشود

پوست حيوانات گرچه به ظاهر ارزش ناچيزي از كل وزن يك حيوان را شامل مي شود و معمولا بعنوان يك فرآورده فرعي در نظر گرفته مي شود ولي تبديل آن به يك فرآورده چرمي باارزش بسيار بالا اهميت ويژه اي به آن مي بخشد .

حيوانات مزرعه اي با هرخصوصيات نژادي كه دارند در شرايط مساعد زيستي حداكثر توان خود را در سالهاي متمادي توليد از خود نشان ميدهند و لي اگر بخواهيم كه به نسل هاي بعدي اين توليد به نحو مطلوب انتقال و يا در سالهاي بعدي توليد متوسط گله توليد بالايي باشد و يا حداقل توليد خود را حفظ بكند نيازمند بكارگيري شيوه ها وروشهاي است كه گله تركيب زني و نهايتا توليدي خود را حفظ بكند ... در اين خصوص آقاي مهندس رزاق زاده در خصوص ركورد گيري و نمونه برداري در دامپروري بحث ها يي را شروع كرده اند كه درادامه مطلب  قرار گرفته اميد است ساير عزيزان با مطرح كردن نظرات و مطالب خود در اين بحث شركت بكنند.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
347974