واژه ورم پستان به التهاب غده پستانی بدون توجه بعلت آن اطلاق میشود كه بوسیله تغییرات فیزیكی شیمیائی ومعمولا میكربی شیر وهمچنین تغییرات حاصل از بیماری در بافت غده پستانی مشخص میشود

مهمترین تغییراتیكه در شیر ایجاد میشود عبارت است از:

تغییر رنگ وجود لخته و پیدایش تعداد زیادی لوكوسیت ( گلبول سفید)با علا ئم تورم گرمی درد وسفت شدن غده پستانی كه بوسیله آزمایش ظاهری شیر میتوان آ نها راتشخیص داد . موارد زیادی از ورم پستانها را بسهولت نمیتوان مشخص كرد بطوریكه دارای نشانیهای درمانگاهی نیستند (ورم پستان مخفی) دراین نوع ورم پستانها به آزمایش غیر مستقیم یعنی شمارش گلبولهای سفید متوسل میشوند

اپیدمیولوژی :

ورم پستان درتمام حیوانات پستاندار ماده بروز میكند ولی در گاوهای شیری دارای اهمیت اقتصادی است وآنهم بعلت خساراتی است كه به صنعت تولید شیر وفرآورده ها ی آن وارد می شود . البته در اثر بیماری ورم پستان تلفات دامی نیز وجود دارد لكن زیا ن اقتصا دی آ ن مربوط به تلفا ت به تنها ئی نیست بلكه كاهش مقدار شیر پستا ن مبتلا و اختلال در فر آوری شیر عمده ترین خسارات را تشكیل میدهد . از جمله خسارات دیگر آن انتشار ورم پستا ن در سایر دامها ی گله وبعضا ایجاد گلو درد استرپتوكوكی ویا سل و بروسلور در انسا ن است

شیوع بیماری ورم پستان در اغلب كشورهاحدود 40 در صد است كه در بعضی از كشورها تا 25 در صد آنرا كاهش داده اند.

رشد بي رويه جمعيت در اكثر كشورهاي جهان مشكلات عديده اي را بوجود آورده كه به ناچار دولتمردان را به فكر چاره جويي وا داشته است . ولي از آنجا كه هيچ تصميم و اقدامي در اين امر و زمينه نتيجه آني و فوري را در بر نخواهد داشت ، بايستي بلا جبار جهت تغذيه جمعيت رو به تزايد جهان و كشورمان به فكر چاره جويي بود . جمعيت جوان و در حال رشد در حال حاضر 4.5 ميليارد نفر مي باشد و با توجه به نرخ رشد جمعيت پيش بيني ميگردد اين جمعيت در قرن جاري از 6 ميليارد نفر تجاوز نمايد . اين اجتماع و جمعيت متاسفانه از پراكنش نا متعادلي برخوردار بوده و فقط يك سوم اين جمعيت در كشور هاي پيشرفته مستقر ميباشند و از طرفي كشور هاي پيشرفته توليد هشتاد درصد پروتئين دامي جهان را دارا ميباشند . از اين نسبت ها در مييابيم بايستي فكري جدي در اين خصوص بر داشته شود تا اين نسبت معكوس غذا و جمعيت به يك تعادل نسبي برسد .در آينده ما ديگر جنگهاي نظامي را شاهد نخواهيم بود . بلكه جنگهاي آينده در خصوص غذا و تأمين مايحتاج مورد نياز هر جامعه خواهد بود و در اين ميان كشورهايي ميتوانند روي پاي خود بايستند كه از توليدات بالاي محصولات كشاورزي و دامي برخوردار باشند و بتوانند علاوه بر توليد غذاي مورد نياز كشور خود ، زمينه صادرات اين مواد و فراورده ها را فراهم آورند . يكي از راهكارهاي عملي جهت رفع اين نتيجه توجه جدي به امر دامپروري و از جمله تأ مين گوشت در جامعه مي باشد .
بهمن نصیری بهمن نصیری - کارشناس دامپروری معاونت بهبود تولیدات دامی- سازمان جهاد کشاورزی اردبیل
کارشناس دامپروری معاونت بهبود تولیدات دامی- سازمان جهاد کشاورزی اردبیل
 
چکیده
بقاي نسل موجودات زنده ، به يک عامل حياتي و مهم به نام توليد مثل بستگي دارد . اگر موجودي قادر به توليد مثل نباشد ، نسل آن موجود رو به انقراض و نابودي خواهد رفت . توليد مثل شاخص مهمي در تعيين بازدهي توليدات دامي است . بازدهي توليد مثل را مي توان به عـنوان ميزان توانايي حیوانات در آبستن شدن و توليد نوزاد زنده و سالم مطرح نمود. با توجه به اهمیتی که تولید مثل دارد انجام هر نوع پژوهشی در رابطه با افزایش راندمان تولید مثل از اهمیت فراوانی برخوردار است. یکی از این راهها افزایش تخمک ریزی و بررسی این موضوع در بین حیوانات مزرعه ای است که در این مقاله بررسی می شود.

 

اهدافی كه برای ایجاد مراكز جمع آوری شیر مد نظر قرار گرفته ، عبارتند از :

1- ایجاد بازار دائمی و مطمئن برای دامداران، به خصوص دامداران خرده پا در محیط روستایی و اطراف روستاها به نحوی كه با اطمینان به تولید شیر اشتغال یافته و از فروش محصول خود مطمئن باشند.

2 - تأمین شیر مورد نیاز كارخانه های لبنی

3- كوتاه كردن دست واسطه ها از بازار شیر ، زیرا فعالیت این افراد نوسانات شدیدی در بازار ایجاد كرده و امكان برنامه ریزی تولید را از دامدار سلب می كند .

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
307477