مقدمه:
کودهای حیوانی که کود دامی، کود اصطبلی و کود طویله هم نامیده می شوند
شامل فضولات جامد و مایع و مدفوع و ادرار و کاه و کلش موجود در بستر
دامها می باشند. ترکیبات شیمیائی کودهای دامی بر حسب نوع و سن دام، نوع
علوفه و بستر دام نحوه بعمل آوردن کود و مقدار شیر یا کار تولید شده توسط
دام متفاوت است.

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
338138