رشد بي رويه جمعيت در اكثر كشورهاي جهان مشكلات عديده اي را بوجود آورده كه به ناچار دولتمردان را به فكر چاره جويي وا داشته است . ولي از آنجا كه هيچ تصميم و اقدامي در اين امر و زمينه نتيجه آني و فوري را در بر نخواهد داشت ، بايستي بلا جبار جهت تغذيه جمعيت رو به تزايد جهان و كشورمان به فكر چاره جويي بود . جمعيت جوان و در حال رشد در حال حاضر 4.5 ميليارد نفر مي باشد و با توجه به نرخ رشد جمعيت پيش بيني ميگردد اين جمعيت در قرن جاري از 6 ميليارد نفر تجاوز نمايد . اين اجتماع و جمعيت متاسفانه از پراكنش نا متعادلي برخوردار بوده و فقط يك سوم اين جمعيت در كشور هاي پيشرفته مستقر ميباشند و از طرفي كشور هاي پيشرفته توليد هشتاد درصد پروتئين دامي جهان را دارا ميباشند . از اين نسبت ها در مييابيم بايستي فكري جدي در اين خصوص بر داشته شود تا اين نسبت معكوس غذا و جمعيت به يك تعادل نسبي برسد .در آينده ما ديگر جنگهاي نظامي را شاهد نخواهيم بود . بلكه جنگهاي آينده در خصوص غذا و تأمين مايحتاج مورد نياز هر جامعه خواهد بود و در اين ميان كشورهايي ميتوانند روي پاي خود بايستند كه از توليدات بالاي محصولات كشاورزي و دامي برخوردار باشند و بتوانند علاوه بر توليد غذاي مورد نياز كشور خود ، زمينه صادرات اين مواد و فراورده ها را فراهم آورند . يكي از راهكارهاي عملي جهت رفع اين نتيجه توجه جدي به امر دامپروري و از جمله تأ مين گوشت در جامعه مي باشد .

 

 

كه از اهميت ويژه اي برخوردار است . زماني كه در كشور بحران كمبود گوشت مطرح مي گردد و اين موضوع نمايان تر و روشن تر جلوه گر خواهد شد . بطور كلي در گذشته و حال مواد غذايي پروتئيني حيواني نقش بسيار بالاي خود را در معرض عموم قرار داده و در جوامعي كه از مقدار متنابهي مواد پروتئيني حيواني استفاده نموده اند هوش ، استعداد ، و بروز آن به وضوح از اختلاف بالاتري برخوردار بوده است .
امروز در كشور ما ، عليرغم واردات مواد غذايي ، مصرف سرانه پروتئين دامي داراي متوسط 19 گرم در روز مي باشد و اين در حالي است كه متوسط مصرف سرانه اين ماده غذايي 24 گرم در روز بايد باشد و در كشور هاي پيشرفته و توسعه يافته ميانگين سرانه 57.3 گرم در روز ميباشد .
(از FAO نقل شده است ) .
بر اساس استاندارد هاي جهاني مصرف ساليانه گوشت قرمز سرانه 35.5 كيلو گرم بايستي باشد و در كشور ما اين رغم حدود 20 كيلو گرم در سال است و كاهش جدي را از توصيه هاي كارشناسان تغذيه اي جهان نشان مي دهد . پس با توجه به اين كاهش ها جا دارد در اين خصوص سرمايه گذاري انجام پذيرد تا انشاالله در آينده نه چندان دور شاهد قطع وابستگي و حتي صادرات در اين زمينه باشيم .
اهميت اقتصادي :
پرواربندي يكي از روشهاي اساسي براي جلو گيري از كاهش توليدات گوشت قرمز محسوب ميشود و در اين حرفه علاوه بر جلو گيري از ضايعات پنهاني و صرف علوفه نا متعادل ، با زماني كوتاه دام بنا به استعداد به وزن مطلوب و قابل قبول رسيده و ضمن جلو گيري از كشتار زود هنگام دام ما مقادير قابل توجهي گوشت قرمز استحصال خواهيم نمود و علاوه بر گوشت قرمز ، ساير محصولات جانبي نيز بدست خواهد آمد كه هر كدام داراي ارزش قابل توجهي خواهند بود و همچنين از استخوانهاي اين دامها علاوه بر تهيه پودر استخوان جهت خوراك دام مواد مغذي و معدني جهت خاك و بالا بردن باروري آن بازيافت خواهد گرديد .
اهداف :
اهداف طرح با توجه به شرحي كه در مقدمه گذشت بسيار فراگير بوده و در ذيل به مواردي از آن اشاره ميشود :
1 - تأمين بخشي از نياز جامعه به پروتئين حيواني در راستاي تحقق نسبي استقلال غذايي دامي
2 - افرايش توليدات ظرفيت دامي
3 - جلو گيري از كشتار دامها قبل از وزن مطلوب و استفاده بهينه از منابع موجود
4 - فر آيند نمودن توليدات زراعي و افزايش ارزش افزوده محصولات زراعي
5 - ايجاد اشتغال و بوجود آوردن در آمد صحيح براي جامعه
6 - حفظ مراتع كشور با جلوگيري و كم نمودن فشار چراي دام
خلاصه طرح :
اين طرح جهت امر پروار بندي گوسفند در نظر گرفته شده است و ظرفيت آن مي تواند از مقدار حد اقل 200 راس به بالا تا سقف 2000 راس جهت افراد حقيقي و اضافه بر 2000 راس جهت افراد حقوقي باشد . ميزان زمين محل تأسيسات و كشت علوفه مطابق با ظرفيت دام داشته و لازم است متقاضي ضمن ارائه زمين واجد شرايط كه در ذيل موارد آن قيد ميگردد ، جهت كشت علوفه و تأمين علوفه مورد نياز دام خود مقداري زمين ارائه نمايد تا بتواند درصدي از واحد علوفه اي مورد نياز دامهايي كه در آينده پروار خواهد نمود تأمين نمايد . شرايط زمين محل تأسيسات بشرح ذيل ميباشد : فاصله با كارخانجات و سرد خانه مواد پروتئيني دويست و پنجاه متر و فاصله با كشتارگاه دام يكهزار متر ، فاصله با كشتارگاه طيور - كارخانه جوجه كشي و كارخانه خوراك دام پانصد متر و با واحد هاي پرورش سگ و گربه دويست متر ميباشد . مابقي فواصل با دامداريها و مرغداريها ي مجاور كمتر از پانصد متر ميباشد و تنها استثناء در مورد مرغ اجداد يكهزارو پانصد و مرغ لاين سه هزارو پانصد متر صادق است .
تشريح طرح :
عمليات طرح شامل تكميل و احداث ساختمانها و تأسيسات مورد نظر و خريد دام و ماشين آلات و تأمين سرمايه در گردش و هزينه هاي جاري طرح و تأمين هزينه هاي مقدماتي پروژه ميباشد . مقدار زمين مورد نياز جهت ساختمان و تأسيسات بستگي به شكل زمين و ظرفيت طرح دارد ، چرا كه بايد جهت احداث بنا در زمين بتوان سالني مناسب پرورش در آن احداث نمود . ميزان سالن مورد نياز جهت بره پرواري به ازاي هر رأس 0.8 متر مربع مي باشد كه مشخصات فني آن متعاقبأ ذكر خواهد گرديد . انبار و هانگار جهت نگهداري مواد غذايي مورد نياز تعليف دام بصورت فشرده جمعأ بميزان 0.51 متر مربع ميباشد كه در مناطقي كه نگهداري علوفه بر روي سكوي علوفه ويا هانگار مشكل است مي تواند اين متراژ تمامأ به انبار تبديل شود . ميزان بهاربند جهت نگهداري دامها در خارج از سالن با توجه به شرايط منطقه از نظر دما و رطوبت ونور قابل تغيير بوده و حد اقل مقدار آن كه لازم است رعايت گردد 1.6 متر مربع ميباشد . تأمين آب و برق در طرح ضروري بوده و لازم است مجريان طرح به گونه اي پيش بيني تأمين آن را با حد اقل هزينه هاي ممكنه داشته باشند و در قسمت مشخصات فني طرح توضيحاتي در اين خصوص خواهد آمد . منزل مسكوني و دفتر مدير طرح نيز از موارد مورد نياز بوده كه بسته به شرايط و توانايي دامدار تعيين ميگردد و مي تواند از يك اطاق كوچك جهت كارگران تا يك ساختمان كامل مسكوني جهت كارگران و مدير اجراي طرح باشد .در هر صورت نكته اساسي رعايت اصول اقتصادي در اجراي پروژه مي باشد كه در محاسبات اقتصادي آينده ، حداقل مقدار قابل پيش بيني در نظر گرفته شده بر مبناي آن محاسبه خواهد شد . در اثر اجراي طرح ما ساليانه سه دوره پرواربنده بره خواهيم داشت و دامها در وزن 25 تا 30 كيلو خريداري و بعد از آماده سازي اوليه دامها از نظر حمام ضد كنه و خورانيدن داروهاي ضد انگلي و آماده سازي آنها پرواربندي انجام بمت يكصد و ده روزانجام خواهد گرديد و در يك دوره به ازاي يك رأس دام مقدار 25 تا 30 كيلو گرم گوشت و 150 كيلو گرم كود دامي و يك جلد پوست به همراه روده و مقداري امعاء و احشاء جهت تبديل به خوراك دام و قدري خون كه ميتواند دراين راستا به كار رود بدست خواهيم آورد و با توجه به ظرفيت واحد بايد ميزان توليدات آن محاسبه گردد . اين طرح ميتواند با استفاده از منابع اعتباري بخش دولتي و يا بخش خصوصي باشد كه باتوجه به منابع شخصي داراي مشكل خاصي نبوده ولي در خصوص منابع تبصرهاي لازم است شرايط زمان درخواست اخذ گردد .
مشخصات فني طرح :
الف - زمين : زمين محل اجراي طرح لازم است ضمن داشتن كليه شرايط صدور پروانه ، مسطح و عاري از موانع جهت ساختمان و تأسيسات به گونه اي باشد تا امكان ساخت و ساز بر اساس جهات اربعه و وزش بادغالب منطقه نيزميسر باشد . بسته به نوع خاك زمين پي ريزي در زمين متفاوت خواهد بود و متراژ مورد نياز بستگي با ظرفيت طرح خواهد داشت .
ب - ساختمان :ساختمان ميتواند مطابق با شرايط صدور پروانه و بر اساس نوع مصالح موجود در منطقه صورت پذيرد . در هر صورت ديوارها بر روي پي ريزي مناسب كه ميتواند بتن مسلح - بتن - سنگ و شفته ويا ...... باشد بنا گردد . ديوارها بسته به شرايط منطقه ميتواند بلوكه - آجر - سنگ و سيمان - و تمامأ با آستر و رويه سيمان بنا شود .و اين در حالتيكه آجر سفال استفاده شود با بند كشي كفايت خواهد نمود . و سقف نيز با توجه به دماي محيط از ايرانيت نصب شده بر روي خرپا - قوسي ضربي - ضربي با آهن - ويا تيرچه بلوك و بتن مي تواند احداث گردد . در هر صورت نكته اساسي در اين است كه بايد زمان ساخت و ساز حد اكثر رعايت مسائل اقتصادي مد نظر باشد تا امكان بهره برداري از طرح ميسر گردد و سود آوري مناسب عايد شود .
ج - تأسيسات : تأسيسات شامل تأمين آب و برق مي باشد و ساير اداوات مورد نياز در اين ميان قابل ذكر است . آب واحد مي تواند از طريق قنات - چاه دستي - چاه حفر شده با دستگاه و يا ....... تأمين گردد . در صورت مجاورت قنات با محل اجراي طرح از آب قنات مشروط بر داشتن سهم واحد از آب مذكور آب استحصال خواهد شد و چنانچه سطح آب زير زميني بالا باشد و لايه هاي خاك نيز بگونه اي باشد كه حفر چاه دستي ميسر باشد ، چاه دستي احداث . در غير اينصورت حفر چاه با دستگاه خواهد بود و با توجه به ميزان سهم آب و نحوه تأمين لازم است يش بيني استخر ذخيره آب و همچنين تانكر هوايي متناسب با ظرفيت طرح صورت بپذيرد . مقدار آب متوسط جهت پروار بندي اعم از آب شرب - آب جهت نظافت و شستشو و آب مورد نياز كارگران در صورت ظرفيت 200 راس معادل ده متر مكعب در روز خواهد بود و برق مورد نياز واحد با توجه به فاصله با شبكه فشار متوسط برق سراسري تصميم گيري خواهد شد . چنانچه ظرفيت واحد بالا باشد تأمين برق از طريق شبكه سراسري الزامي است و در صورتيكه ظرفيت واحد پائين و فاصله با شبكه برق سراسري زياد باشد ، طبيعتأ استفاده از موتور برق معقولانه تر خواهد بود و در هر صورت با پيش بيني تداوم و استمرار كار واحد تأمين برق از طريق شبكه سراسري مطلوب تر ميباشد و در نهايت ميزان سود دهي طرح بايد مد نظر باشد . در اين طرح ما طول شبكه برق رساني را 500 متر و ترانس مورد نياز را 50 آمپر در نظر خواهيم گرفت .
مجوز هاي طرح :
جهت اتجراي طرح لازم است يكسري مجوزها اخذ گردد و اينها عبارتند از استعلام از : اداره ثبت اسناد و املاك - اداره منابع طبيعي - شهرداري - اداره محيط زيست - بخشداري - شركت سهامي آب منطقه اي - اداره برق - شركت گاز و ...... وو مجموع اين استعلامها در صورت مثبت بودن بعد از تاييد مديريت جهاد سازندگي شهرستان و تأييد كميسيون صدور پروانه استان منجر به صدور پروانه تأسيس خواهد شد و جهت اقدام به ساخت وساز مجوز از دفتر فني استانداري و مجوز مجدد جهت حفر چاه لازم است تهيه گردد و پس از اتمام ساخت و سازها پروانه ت؟سيس اخذ و بر اساس گزارش مراجع ذيربط و تأييد كميسيون صدور پروانه استان پروانه بهره برداري صادر خواهد شد و به همراه آن مجوز هاي بهداشتي از اداره ( شبكه ) دامپزشكي لازم است اخذ گردد . مدت اعتبار پروانه تأسيس دو سال از زمان صدور بوده و لازم است متقاضي در طول اين دو سال اقدام به ساخت و ساز نمايد . قابل ذكر است چنانچه در طول اين مدت اقدامي جهت احداث بنا صورت نپذيرد امكان تمديد مجدد پروانه نخواهد بود و مجوزهاي صادره باطل خواهد گرديد .
تأمين هزينه هاي طرح :
تأمين هزينه طرح ممكن است از طريق مجري طرح انجام پذيرد و يا از منابع اعتباري دولتي و يا بانكها استفاده گردد . در صورتيكه مجري طرح امكان سرمايه گذاري از محل منابع شخصي را داشته باشد بهره برداري رسيدن پروژه به سهولت ميسر بوده و زمان آن بسيار مطلوب خواهد بود و چنانچه مجري طرح داراي حساب مطلوب در بانكهاي تجار ي يا كشاورزي باشد ،مي تواند بسته به كاركرد حساب از منابع داخلي اعتباري بانكها استفاده نمايد و در صورتيكه هيچكدام از صور مذكور ميسر نباشد و مجري بخواهد از منابع اعتباري تبصره اي استفاده نمايد لازم است درخواست خود را تسليم مديريت جهادكشاورزي شهرستان بنماييد

 

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
307464