چاپ
دسته: پرورشي دام
بازدید: 2468

کود گاو از فضولات مایع٬ جامد و کاه و کلش مورد استفاده برای تهیه بستر گاو تشکیل شده است .این کود دارای مواد معدنی با ارزش برای تغذیه خاک های کشاورزی است.حدود ۷۵درصد از وزن کود به صورت جامد و مابقی به صورت مایع است.

قسمت جامد کود شامل غذای مصرفی جذب نشده است. بخش عمده ازت و پتاسیم موجود در قسمت مایع کود به سرعت برای گیاه قابل جذب است.سالانه حدود شش میلیون تن کود گاوی در ایران تولید می شود که معمولا در محل دامداری ها در فضای باز روی هم انباشته می شود. رطوبت و حجم زیاد به همراه یکسان نبودن مواد موجود در کود از عوامل محدود کننده استفاده از کودهای دامی است.در حالت طبیعی به علت کم بودن جرم مخصوص کود ٬ حمل و نقل آن مشکل و پر هزینه است. یک روش برای سهولت حمل و نقل و کاهش هزیته حمل ٬ کاهش حجم از طریق متراکم کردن است.پلت کردن یکی از روش های متداول و رایج برای فشرده کردن مواد می باشد.این روش برای کاهش حجم مواد برای سهولت حمل و نقل و ذخیره کردن نسبت به حالت فله می باشد.بررسی تأثیر تغییرات رطوبت و گرد و خاک موجود در کود دام بر استحکام پلت نشان داده است که با افزایش مقدار رطوبت و خاک استحکام پلت ها کاهش می یابد.همچنین برلی انبار داری پلت های تولید شده بیشترین میزان رطوبت بیست درصد می باشد.

 

دانلود مقاله :

 

تأثیر فرآیند پلت سازی کودهای نیتروژن دار بر آزادسازی تدریجی نیتروژن در خاک و افزایش عمل کرد آن در گیاه ریحان