انتخاب نر براساس نمره شمار سلولهاي بدني ميتواند ابزار مفيدي براي كاهش ورم پستان و شمار سلولهاي بدني در گله شما باشد.

گاوداران به دنبال راهي هستند تا ميزان ورم پستان و شمار سلولهاي بدني گله را تحت كنترل در آورند. با تغيير رويه هاي ثابت و تصحصح روش آماده سازي پستان ما اميدواريم آن چيزي را كه كيفيت شير ميناميم مديريت كنيم.

با وجود اينكه تمام تلاشها و تصحيح هاي ما در كوتاه مدت براي كيفيت شير سود مند است ولي نبايد بهبود شمار سلولهاي بدني كه روش دراز مدت است ناديده انگاشته شود. اين روش انتخاب گاو نر(اسپرم) و استفاده از شاخص هاي انتخابي بر اساس نمره سلولهاي بدني ميباشد.

جرج شاك ؛ استاد دانشگاه ويسكانسين مديسون تحقيق گسترده اي درباره شمار سلولهاي بدني ؛ تخمين انتقال صفات براي شمار سلولهاي بدني و انتخاب اسپرم از نظر شمار سلولهاي بدني و با استفاده از ارزيابي هاي ژنتيكي انجام داده است. منظور كردن شمار سلولهاي بدني در انتخاب اسپرم داراي مزيتهاي درازمدت بوده و حتي ميتواند باعث كيفيت شير و كنترل ورم پستان شود.

توانايي انتقال صفات براي شمار سلولهاي بدني با تلقيح مصنوعي ؛ خلاصه وضعيت گاو نر و ارزيابي ژنتيكي در سال 1994 شناخته شد . با توجه به مزاياي زيادي كه بهبود كيفيت شير دارد ؛ شاك تصور مي كند كه ارزيابي ژنتيكي شمار سلولهاي بدني به طور گسترده مورد قبول واقع شود و در رويه انتخاب اسپرم در سرتاسر جهان لحاظ گردد. علي رغم انتظار زيادي كه شاك و همكارانش به قبول اين واقعيت دارند ؛ ارزيابي ژنتيكي شمار سلولهاي بدني مقبوليت زيادي در ميان گاوداران و آژانسهاي تلقيح مصنوعي بدست نياورده است . شاك دلايل كمي براي عدم گسترش شمار سلولهاي بدني در اين صنعت بيان مي كند. يكي از اين دلايل روش اندازه گيري نمره سلولهاي بدني است.

بعضي از گاوداران براي تحت نظارت قرار دادن كيفيت شير ؛ سلامتي پستان و ميزان ورم پستان تحت باليني به طور مرتب از شمار سلولهاي بدني استفاده مي كنند . گاوداران با شمار سلولهاي بدني به طور كامل آشنا هستند ؛ زيرا شمار سلولهاي بدني مقياسي براي كيفيت شير آنها مي باشد .

نمره شمار سلولهاي بدني به وسيله شمار سلولهاي بدني محاسبه ميشود به صورتي كه هر افزايش يا كاهش در شمار سلولهاي بدني با دو برابر شدن يا نصف شدن شمار سلولهاي بدني اعمال ميشود. اين ارتباط در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1- ارتباط بين شمار سلولهاي بدني و نمره شمار سلولهاي بدني

6

5.5

5

4.5

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

نمره شمار سلولهاي بدني

800

566

400

283

200

141

100

71

50

35

25

شمار سلولهاي بدني

علاوه بر مشكل دامداران در اندازه گيري نمره سلولهاي بدني ؛ شاك معتقد است موانع ديگري نيز كه در انتخاب شاخص ها مانند شاخص ژنتيكي طول عمر اقتصادي( ) و شاخص تيپ و توليد ( ) وجود دارند كه باعث ميشود به اندازه كافي روي نمره شمار سلولهاي بدني تاكيد نشود. بنابراين گاوداران توجه اي به نمره شمار سلولهاي بدني در محاسباتشان ندارند زيرا ارزش نمره شمار سلولهاي بدني براي انها بسيار پايين مي باشد. اگرچه لحاظ كردن نمره شمار سلولهاي بدني در شاخص هاي انتخابي گامي در جهت صحيح ميباشد ولي شاك معتقد است كه به اندازه كافي روي نمره شمار سلولهاي بدني و تاثيرات اقتصادي ان تاكيد نشده است.

شاخص به مقدار كمتري ارزش گذاري ميشود

براي مثال در محاسبه شاخص تيپ و توليد ( )بوسيله انجمن هولشتاين به نمره شمار سلولهاي بدني ارزش 0.03-داده ميشود ( اين ارزش منفي ميباشد زيرا كم بودن آن مطلوب است) . شاخص ژنتيكي طول عمر اقتصادي ( ) و نمره شمار سلولهاي بدني بوسيله وزارت كشاورزي آمريكا محاسبه ميشود. شاخص طول عمر اقتصادي براي نمره شمار سلولهاي بدني مقدار 0.25- را در نظر مي گيرد . اگرچه ارزش نمره شمار سلولهاي بدني محاسبه شده در شاخص وزارت كشاورزي آمريكا بيشتر مي باشد ولي شاك هنوز معتقد است كه اين ميزان هنوز كافي نيست.

شاك متذكر ميشود كه به نظر من شاخص تيپ و توليد مقدار نمره شمار سلولهاي بدني را به طور قابل ملاحظه اي كم بر آورد مي نمايد شاخص طول عمر اقتصادي در مقايسه با شاخص خالص ژنتيكي كه قبلا محاسبه ميشد ميزان بيشتري براي شمار سلولهاي بدني در نظر گرفته است و اين دو برابر شدن شايد قابل توجيه باشد . در فقدان اطلاعات كافي اين صنعت رويكرد محافظه كارانه اي نسبت به نمره شمار سلولهاي بدني در انتخاب شاخص ها در نظر مي گيرد . بهبود واقعي در مقاومت ژنتيكي نسبت به ورم پستان نتيجه ارزش نمره شمار سلولهاي بدني در شاخص هاي انتخابي است.

با وجود اينكه تجزيه و تحليل بسيار اندكي روي ميزان انتخاب بر اساس تخمين قابليت انتقال نمره شمار سلولهاي بدني انجام شده است ولي اين انتخاب داراي مزاياي اقتصادي قابل توجهي است . نياز است مدارك و تجزيه تحليلي در باره هزينه هاي درمان و پيشگيري از ورم پستان با افزايش نمره شمار سلولهاي بدني انجام گيرد. شاك متذكر ميشود كه مزاياي نامحسوس ديگري نيز وجود دارد كه گاوداران مستقيما نمي توانند آنها را درك كنند. اين مزايا شامل بهبود سلامتي دام ؛ قطع شدن درمانهاي آنتي بيوتيكي و كاهش مرارتهاي تشخيص و درمان ورم پستان ميباشد.

استفاده از نمره شمار سلولهاي بدني در گله

شاك توصيه مي كند كه به هنگام انتخاب اسپرم در گله و تصميم نهايي ميزان نمره شمار سلولهاي بدني را كنترل كنيد . كليه اسپرمها يي كه در شماره 10 مارچ و 25 آگوست نشريه " هوردز ديري من" آمده داراي تخمين انتقال صفات درباره نمره شمار سلولهاي بدني ميباشند. هر تفاوت جزيي در تخمين انتقال صفات نمره شمار سلولهاي بدني برابر با مقدار قابل توجهي ورم پستان باليني و افزايش شمار سلولهاي بدني ميباشد. تصور كنيد كه اسپرم آ داراي تخمين انتقال صفات نمره شمار سلولهاي بدني برابر 2.6 ميباشد و اسپرم بي داراي تخمين انتقال صفات نمره شمار سلولهاي بدني برابر 3.1 مي باشد . ما بايد بين اين دو اسپرم تفاوت 0.5 را در نظر بگيريم (0.5=2.6-3.1) . خوب ما اكنون يك اختلاف 0.5 در مثالمان بدست آورديم ؛ اكنون مي توانيم نرخ ورم پستان باليني را با استفاده از جدول 2 برابر 1.24 در نظر بگيريم . بنابر اين دختران اين اسپرم در گله شما چقدر احتمال ابتلا به ورم پستان خواهند داشت؟ براي پاسخ به اين سوال شما بايد هرساله شيوع ورم پستان باليني گله اتان را تعيين نماييد. فرض مي كنيم اين مقدار 20 درصد باشد . اكنون نرخ ورم پستان باليني (1.24) را در شيوع ورم پستان باليني (20درصد) ضرب مي كنيم . (گاو نر آ ) . با يك ضرب ساده به عدد 0.248 مي رسيم . اين عدد يعني 25 درصد دختران كاو نر بي علائم ورم پستان باليني را در مقايسه با 20 درصد دختران گاو نر آ را نشان خواهند دهد.

چنين جدولي اطلاعاتي در باره اختلاف گاوهاي نر ارائه ميدهد. به مثال قبل باز ميگرديم . ما يك اختلاف تخمين انتقال صفات شمار سلولهاي بدني 0.5 بدست آورديم و معادل نرخ نمره شمار سلولهاي بدني را در جدول يافتيم. سپس ما نرخ شمار سلولهاي بدني را در متوسط شمار سلولهاي بدني دختران گاو نر كمتر ضرب كرديم( گاو نر آ ) تا متوسط شمار سلولهاي بدني دختران گاو نر تعيين شود. اگر ما از شمار سلولهاي بدني 200000 به عنوان متوسط شمار سلولهاي بدني دختران گاو نر آ استفاده كنيم و آن را در متوسط نرخ شمار سلولهاي بدني 1.41 ضرب نماييم ؛ شمار سلولهاي مورد انتظار 282000 را براي دختران گاو نر بي بدست مي آوريم.

جدول 2- كاربرد تخمين انتقال نمره شمار سلولهاي بدني به منظور تعيين ورم پستان و اختلاف شمار سلولهاي بدني گاوهاي نر

 

1

0.9+

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

اختلاف تخمين انتقال نمره شمار سلولهاي بدني

1.52

1.46

1.41

1.35

1.3

1.24

1.19

1.14

1.09

1.05

نسبت ورم پستان

2

1.87

1.74

1.62

1.52

1.41

1.32

1.23

1.15

1.07

نسبت شمار سلولهاي بدني

 

گرچه ميزان انتقال صفات نمره شمار سلولهاي بدني بين اين دو گاو نر كم ميباشد ولي تفاوت قابل توجهي در شمار سلولهاي بدني و ورم پستان باليني وجود دارد. گاو نري با تخمين انتقال صفات نمره شمار سلولهاي بدني يك واحد كامل بيشتر از گاو نر ديگر داراي دختراني خواهد بود كه شمار سلولهاي بدني آنها دو برابر پائين تر از گاو نر ديگر مي باشد.

 

شاك توصيه مي كند كه گاوداران در ليست انتخاب اسپرم خود تخمين انتقال نمره شمار سلولهاي بدني را نيز لحاظ نمايند. وي مي گويد از 5 تا 10 درصد گاو نري كه بالاترين انتقال صفت نمره شمار سلولهاي بدني را دارند اجتناب كنيد. بر اساس پايه ژنتيكي جاري گاوهاي هلشتاين ؛ گاوهاييكه بايد از آنها اجتناب شوند داراي تخمين انتقال نمره شمار سلولهاي بدني 3.3 يا بيشتر مي باشند.

برداشتي از مزاياي انتخاب بر اساس نمره شمار سلولهاي بدني

استفاده از نمره شمار سلولهاي بدني به عنوان معيار انتخاب اسپرم مي تواند ابزار ارزشمندي براي آينده گله شما باشد. با انتخاب بر عليه تخمين هاي انتقال نمره شمار سلولهاي بدني بالا شما مي توانيد در دراز مدت متوسط شمار سلولهاي بدني گله و ابتلا به ورم پستان را كاهش دهيد . علاوه بر اين داراي مزاياي اقتصادي براي شما بوده و شما در درمان و تشخيص ورم پستان كمتر اذيت خواهيد شد.

 

توجه كنيد يه تفاوتهاي اين دو گاو نر -------------------------------------------------------------------------------

1- نگاه كنيد به تخمين انتقال نمره شمار سلولهاي بدني آنها:

گاو نر آ : تخمين انتقال نمره شمار سلولهاي بدني: 2.6

گاو نر بي :تخمين انتقال نمره شمار سلولهاي بدني: 3.1

2- محاسبه كنيد اختلاف بين اين دو عدد را:

0.5=2.6-3.1

3- با استفاده از جدول 2 نسبت شمار سلولهاي بدني را بدست اورده

كه برابر با 1.41 ميباشد سپس آن را در متوسط شمار سلولهاي بدني

گاو كمتر(گاو نرآ) ضرب نماييدكه در اين مثال 200000 ميباشد :

282000=200000*1.41

4- نتيجه آن عدد 282000 ميباشد كه ميانگين مورد انتظار شمار سلولهاي

بدني دختران گاو نر بي ميباشد كه در قياس با گاو نر آ بدست آمده است.

Refrence: Laurie A.winkelman, “ Sire Selection can improve milk quality” , Hoard s Dairy man, June 2002, pp: 428.

 

 

 

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
313466