مهم ترین علائم و نشانگانی که در تشخیص و تفریق بیماری ها به ما کمک می کنند عبارتند از:
شدت و حدت بیماری و روند آن ) میزان تلفات- میزان واگیری- میزان اشتها (، علائم تنفسی ) خفگی-
دهن زدن- سوت کشیدن و ...( ، علائم گوارشی به خصوص اسهال )گچی- موکوسی و کشدار- رنگ آن –
شدت آن( ، علائم حرکتی )ضعف پا- فلجی و ...(،
-1 در اولین قدم باید نوع بیماری را به لحاظ عفونی یا غیرعفونی بودن از هم جدا کرد:
به طور کلی در بیماری های عفونی واگیری و در موارد عفونت های سپتیک، کاهش اشتها و تولید هم
داریم ولی در بیماری های غیرعفونی واگیری وجود ندارد و کاهش اشتها هم محسوس نمی باشد.
-2 در قدم بعدی پس از تشخیص عفونی بودن بیماری باید ببینیم بیماری ویروسی است یا
میکروبی یا انگلی؟
افزایش تصاعدی و ناگهانی تلفات و واگیری و بی اشتهایی و مرگ و میر در جوجه های خوب 4 علامت
مهمِ دال بر حدت بیماری است که غالبا در بیماری های ویروسی نظیر نیوکاسل، برنشیت و آنفلوانزا اتفاق
می افتند ولی افزایش تدریجی تلفات و واگیری تدریجی و مرگ و میر در جوجه های ضعیف تر و عدم
کاهش محسوسِ اشتهای گله، علامت بیماری های میکربی مثل کلی باسیلوز و بیماری های مزمن
است.
همچنین اسهال سفید اوراتی و گچی )با منشأ کلیوی( از اسهال سفید موکوسی و کشدار مایل به زرد
که عامل باکتریایی و منشأ روده ای دارد تفریق می شود.

پرورش کبوتر گوشتی به عنوان یکی از سرمایه گذاری های نوینی است که می تواند نقش اساسی در امنیت غذایی و به خصوص تولید پروتئین حیوانی ایفا کند. در کشورمان پرورش کبوتر تاکنون بیشتر جنبه تفریحی، سرگرمی و زینتی داشته و کمتر کسی به طور جدی به جنبه خوراکی آن پرداخته است.
گوشت کبوتر به عنوان منبع پروتئین
یکی از منابعی که می توان از آن جهت تولید پروتئین در کنار منابع دیگر پروتئین نظیر : گوشت مرغ، گاو و گوسفند استفاده نمود ، کبوتر است.

 

کاربران
1
مطالب
148
نمایش تعداد مطالب
347952