بخش قابل توجهی از تلفات در سالن های پرورش و نگهداری طیور(مرغ) ، ناشی از مسئله ای بنام مرگ ناگهانی بوده که متخصصین دنیا آنرا با نام Death Suddenly Syndrome (DSS) می شناسند ، مرغ بطور ناگهانی سکته کرده ، در کالبدگشایی خونریزی شدیدداخلی مشاهده می شود و داخل بدن مرغ پرخون است ،این بیماری بدون هیچ مقدمه و سابقه ای بطور ناگهانی اتفاق می افتد ، پس از بررسی های دقیق موارد فوق ، هیچ نوع بیماری خاصی تشخیص داده نشده و گفته می شود که مرگ بدلایل ناشناخته ای صورت گرفته است ،متخصصین جهان این را مسئله ای لاینحل قلمدادکرده و ظاهرا درمانی برای آن نداشته و برای پیشگیری از این مشکل دستوراتی را صادر می کنند که تا کنون در عمل خیلی موثر نبوده است ، آنها تلفات این مورد را جزو تلفات عادی بحساب آورده و توصیه می کنند که مرغداران باید با این مشکل بسازند .

 

 

 

به جرئت باید گفت که این مشکل نه تنهالاینحل نیست بلکه راه حل هایی بظاهر بسیار ساده ولی در باطن بسیار دقیق و ظریف ، عملی و کاربردی دارد و اگر از تحمیل استرس های گوناگون به مرغ جلوگیری شده و بهداشت روانی این موجود ظریف را در سر لوحه مدیریت پرورش قرار دهیم و مدیریت کل سالن را همیشه بصورت سیستمیک ببینیم یعنی تمام مدیریت ها مهمند و هر کدام از آنها باید منفردا درست بوده و در سیستم نیز متناسب و بموقع و هماهنگ با سایر مدیریت ها بترتیب به مرحله اجرا در آید در این صورت است که می توانیم این ایراد و مشکل بزرگ را در خیلی از موارد بسیار بسیار کم و در بعضی اوقات کاملا ازگردونه تولید و پرورش حذف نموده و کلا به این معضل خط بطلان بکشیم.

 

پس از خوردن هر وعده غذا در انسان و ورود غذا به جهاز هاضمه ،عملیات هضم و جذب آغاز می گردد ، با شروع کار هضم ، معده و بترتیب بقیه جهاز هاضمه و ..... شروع به فعالیت خواهند کرد ، جهت ادامه فعالیت و تغذیه جهاز هاضمه احتیاج به انتقال خون بیشتری به سمت اعضای فعال خواهد بود، بخاطر تامین این افزایش حجم خون ، قلب باید هم به تعداد ضربا ن خودو هم به شدت آن بیفزاید ، با شروع افزایش کار قلب ، سیستم تنفسی نیزباید فعالیت بیشتری را نسبت به حالت عادی انجام دهد و این حالت فقط در وضعیت آرامش است ، حال اگر شما غذا را با استرس و یا باعجله میل نمایید متناسب با افزایش استرس های بوجود آمده افزایش ضربا ن و شدت ضربان قلب به ضربانهای ناشی از عملیات هضم اضافه خواهد شد و اگر در غذا خوردن افراط نموده و پر خوری کنید تعداد ضربانهای قلب و تنفس ها باز هم بیشتر خواهد بود .

منبع :

 

 

 

bankpoultry مرکز اطلاع رسانی طیور ایران

در جزوه پیوستی مدیریت پرورش نژاد راس که تقریبا بیشترین تعداد را در مرغداریهای گوشتی ما دارا هستن به دو زبان انگلیسی ( نشریه اصلی) و ترجمه شده فارسی قرار داده شده امید وارم که با رعایت موارد توصیه ای در بهره وری واحد های گوشتی مرغداران عزیز موفق باشند.

یک سیستم تهویه باید هوا را بین داخل و خارج ساختمان به جریان بیاندازد. همچنین انتظار میرود که یکنواختی مناسبی در محیط ایجاد کند و در تمام طول سال ساختمان به شکل اقتصادی تهویه گردد.سیستم تهویه هوای تازه بیرون را بداخل سالن اورده در حالیکه هوای داغترومرطوب داخل را نیزخارج میکند.جابجایی هوااز گرما –رطوبت و دی اکسید کربن تولید شده توسط پرنده را از ساختمان حذف میکند.این هوایی که بین داخل و خارج سالن جریان دارد بخش مهمی از سیستم تهویه است.مقدار یا سرعت جابجایی هوای مورد نیاز باید کنترل شودتا اینکه محیط در شرایط اقتصادی مطلوبی در تمام طول سال باقی بماند.

کاربران
1
مطالب
147
نمایش تعداد مطالب
260800