مراحل تکامل اعضاي جنين

مرحله

رشد اعضاي بدن

روز اول تشکيل جنين ، ظهور لوله هاي اوليه ، ستون فقرات ، اغصاب ، سر و چشم
روز دوم تشکيل قلب و گوش و شروع ضربان قلب
روز سوم تشکيل بيني ، بالها و پاها
روز چهارم تشکيل زبان
روز پنجم تشکيل دستگاه تناسلي و تمايز جنسي
روز ششم تشکيل و شکل گرفتن منقار و پنجه ها
روز هفتم تشکيل پرها
روز دهم تشکيل منقار
روز سيزدهم شروع به رشد پنجه ها و فلسها
روز چهاردهم قرار گرفتن جنين در موقعيت اصلي خود در داخل تخم مرغ (سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ قرار مي گيرد.)
روز شانزدهم جذب کامل سفيده
روز هفدهم کاهش مايع آمنيون
روز نوزدهم ورود کيسه زرده به حفره بدني
روز بيستم جنين همه فضاي تخم مرغ به جز کيسه هوا را پر مي کند و سر زير بال راست قرار مي گيرد.در اثر انقباض ماهيچه گردن و زائده منقار بالا پوسته سوراخ مي شود.
روز بيست و يکم خروج جنين از تخم

 

 

جوجه کشي
 

 

جوجه كشي

به دو صورت طبيعي و مصنوعي وجود دارد.
در نوع طبيعي مرغ كرچ مدت زماني را روي تخمها مي خوابد تا جوجه ها از تخم خارج شوند اما درجوجه كشي مصنوعي ازماشينهاي جوجه كشي استفاده مي شود.

محاسن روش مصنوعي:

1) نيازي به مرغ كرچ وجود ندارد .
2) هربارتعداد زيادي تخم را مي توان به جوجه تبديل كرد.
3) بهداشت ومقابله با بيماريها آسانتر است.

جنين براي رشد و نمو خود به تمام عناصر غذايي نيازمند است كه آنها را ازتخم مرغ مي گيرد و فقط اكسيژن است كه ازهوا تامين مي شود.
تا روز چهارم جوجه كشي قندها منبع اصلي انرژي هستند.
از روز پنجم تا نهم پروتئين به عنوان منبع انرژي مي باشد.
از روز نهم تا پايان دوره چربي ها انرژي مورد نياز را تامين مي كنند.
كلسيم مورد نياز در دوره جنيني ازپوسته تامين مي شود کلسيم موجود در زرده بعد ازخروج جوجه ازتخم مورد استفاده قرار مي گيرد.
نياسين و ويتامينC توسط جنين ساخته مي شود و بقيه ويتامينها ازطريق تخم مرغ در اختيار جنين قرار مي گيرد.

ميزان تلفات

تلفات جنين در طي دوره جوجه كشي متفاوت مي باشد و بيشتر تلفات را طي مراحل زير مشاهده مي كنيم:
ـــ روز دوم تا چهارم: به علت عدم توانايي سازگاري جنين با تغييرات فيزيولوژيكي وبيوشيميايي به وجود آمده در مراحل رشد( كمبود ويتامين A وE منجربه افزايش تلفات مي شود)
ـــ روزهاي يازدهم تا چهاردهم: به علت کمبود عناصر غذايي
ـــ روزهاي هفدهم تا بيست ويكم: به علت تغييرات حرارت و رطوبت و… در ماشينهاي جوجه كشي ( براي كاهش تلفات در اين مرحله از باز و بسته كردن زياد ماشينهاي جوجه كشي بايد خودداري نمود).

 

دوره جوجه کشي در ماکيان

انواع ماکيان

دوره جوجه کشي (روز)

انواع ماکيان

دوره جوجه کشي (روز)

مرغهاي بومي

20 -19

بوقلمون

30 -28

مرغهاي نژاد متوسط

21

غاز

31- 28

مرغهاي نژاد سنگين

23-21

اردک

29- 27

مرغهاي نژاد سبک

21- 20

کبوتر

18-16

 

 

مراحل تکامل اعضاي جنين

مرحله

رشد اعضاي بدن

روز اول تشکيل جنين ، ظهور لوله هاي اوليه ، ستون فقرات ، اغصاب ، سر و چشم
روز دوم تشکيل قلب و گوش و شروع ضربان قلب
روز سوم تشکيل بيني ، بالها و پاها
روز چهارم تشکيل زبان
روز پنجم تشکيل دستگاه تناسلي و تمايز جنسي
روز ششم تشکيل و شکل گرفتن منقار و پنجه ها
روز هفتم تشکيل پرها
روز دهم تشکيل منقار
روز سيزدهم شروع به رشد پنجه ها و فلسها
روز چهاردهم قرار گرفتن جنين در موقعيت اصلي خود در داخل تخم مرغ (سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ قرار مي گيرد.)
روز شانزدهم جذب کامل سفيده
روز هفدهم کاهش مايع آمنيون
روز نوزدهم ورود کيسه زرده به حفره بدني
روز بيستم جنين همه فضاي تخم مرغ به جز کيسه هوا را پر مي کند و سر زير بال راست قرار مي گيرد.در اثر انقباض ماهيچه گردن و زائده منقار بالا پوسته سوراخ مي شود.
روز بيست و يکم خروج جنين از تخم

 

ويژگي هاي تخم مرغ مناسب جهت جوجه كشي

1) نطفه داري:
تخم مرغ نطفه دار شامل تخم مرغي مي شود كه اسپرم و تخم در ناحيه شيپور با هم تركيب شده باشند.
اين مورد در نژادهاي سبك مثل لگهورن حدود90% و در نژادهاي سنگين حدود80% است.
عوامل موثربرنطفه داري
ـــ مرغها وخروسهاي مولد:
توجه در انتخاب مرغها وخروسهاي مولد حائز اهميت مي باشد. بايد از خروسهاي جوان استفاده كرد تا به اندازه كافي فعال باشند و به اندازه كافي اسپرم توليد كنند ،جهت استراحت كافي خروسها بايد از آنها به طور متناوب استفاده نمود زيرا قدرت باروري خروسها از سال دوم به بعد كاهش مي يابد.
در نژادهاي سبک به ازاي هر 15 مرغ يک خروس ، در نژادهاي سنگين به ازاي هر 8 تا10مرغ يك خروس ودر نژادهاي د ومنظوره به ازاي هر12 مرغ يك خروس به كار مي رود.

ـــ‌ تغذيه گله:
كمبود برخي ويتامينها به خصوص A وE و پروتئين جيره باعث كاهش نطفه داري مي شود.

ـــ شرايط آب وهوايي:
از عوامل موثر در توليد اسپرم مي باشد. در هواي سرد به علت يخ زدن تاج خروس ميزان توليد اسپرم كاهش مي يابد، از اين روبراي جلوگيري از اين مشكل تاج خروس را قطع مي كنند. هواي گرم نيز منجربه كاهش توليد اسپرم مي شود، همچنين در هواي بسيار گرم جمع آوري تخم مرغ جهت جوجه كشي صورت نمي پذ يرد.

ـــ‌ نور:
نور كافي در سالنهاي پرورش ازجمله عوامل موثر بر نطفه داري مي باشد. نور با تاثير بر ترشح هورمونهاي هپوفيز موجب رشد بيضه ها و افزايش توليد اسپرم مي شود.

ـــ توليد تخم مرغ:
با افزايش ميزان تخمگذاري ، درصد نطفه داري نيز افزايش مي يابد.

ـــ سن مرغ:
در اوايل تخمگذاري، اندازه تخم مرغها كوچك و ميزان نطفه داري پايين است و در طول دوره تخمگذاري با افزايش وزن تخم مرغ درصد نطفه داري نيز افزايش مي يابد. در مرغهاي جوان درصد نطفه داري پايين است و با افزايش سن نيز درصد نطفه داري كاهش مي يابد.
 
- نژاد:
نطفه داري در نژادهاي گوناگون متفاوت مي باشد.
معمولا در نژادهاي سنگين به دليل تمايل كمتر براي جفتگيري ميزان باروري كمتر از نژادهاي سبك است.

- روش هاي جفتگيري:
خويش جفتي اثر منفي بر ميزان نطفه داري دارد. در نتيجه با افزايش همخوني نطفه داري كاهش مي يابد وآميخته گيري منجر به افزايش ميزان نطفه داري مي شود. ميزان نطفه داري در جفتگيري گله اي بيش ازساير روشها از جمله جفتگيري لانه اي و تجربي است.
2) شكل ظاهري تخم مرغ:
از جمله عوامل موثر در جوجه كشي مي باشد. از اين رو رعايت نكات زير در اين زمينه ضروري است:

- اندازه:
تخم مرغهاي جوجه كشي بايد اندازه متناسب داشته باشند يعني در حقيقت نه خيلي بزرگ و نه خيلي كوچك باشند.

- وزن:
وزن مناسب جهت تخم مرغهاي جوجه كشي 60-50 گرم مي باشد كه در نژادهاي سنگين بيشتر است.اختلالات در اندازه تخم مرغ

- اختلالات شكل ظاهري:
از به كار بردن تخم مرغهاي با ظاهرغيرطبيعي (كشيده ـ گرد ـ موج دار) بايد اجتناب گردد. اين امر در زمينه اصلاح نژاد براي جلوگيري از به وجود آمدن تخم مرغهاي غير طبيعي از جوجه هاي حاصله موثر مي باشد.

- ضخامت پوسته:
تخم مرغهاي داراي پوسته بسيار ضخيم و نازك مناسب جوجه كشي نيستند. نازك بودن پوسته منجر به تبخير آب بيشتر و كاهش درصد جوجه در آوري مي شود، از طرفي در اين حالت كلسيم كافي براي رشد جنين تامين نمي گردد. ضخيم بودن پوسته سبب بوجود آمدن مشكل در زمان خروج جوجه از تخم مي شود.

- اختلالات تخم مرغ:
تخم مرغهايي كه سفيده غليظ تري دارند و يا زرده آنها رنگي تر مي باشد به علت همراه داشتن ميزان مواد غذايي بيشتر جهت رشد و نمو جنين درصد جوجه درآوري بيشتر دارند.
3) ذخيره سازي تخم مرغهاي قابل جوجه کشي:
تخم مرغها پس ازجمع آوري بلا فاصله در ماشينهاي جوجه كشي قرار نمي گيرند بلكه مدتي نگهداري مي شوند و يكباره به ماشين جوجه كشي منتقل مي شوند.
از جمله عوامل موثر بر نگهداري تخم مرغ موارد زير مي باشد:

- حرارت:
دماي مناسب محل نگهداري تخم مرغ حدود15- 10 درجه مي باشد و در اين دما امكان نگهداري تخم مرغ براي يك هفته فراهم است. به دنبال افزايش زمان نگهداري دماي محيط را بايد اندكي كاهش داد. البته افزايش مدت زمان نگهداري منجر به كاهش جوجه درآوري مي شود. شايان ذکر است اگر دماي محيط بيش از 21درجه سانتي گراد باشد رشد جنين آغاز شده و به علت عدم مناسب بودن شرايط رشد پس از مدتي متوقف مي گردد و جنين از بين مي رود.
 
- رطوبت:
رطوبت نسبي در اتاقهاي نگهداري تخم مرغ حدود 80-75% مي باشد. کاهش ميزان رطوبت منجر به تبخير آب داخل تخم مرغ و در نتيجه کاهش ميزان جوجه در آوري مي شود.

4) وضعيت قرار گرفتن تخم مرغها:
تخم مرغها در محل نگهداري به صورتي قرار مي گيرد که قسمت پهن تخم آنها رو به بالا باشد. البته طي زمان نگهداري بايد تخم مرغها را روزي چند بار چرخاند ، زيرا عدم توجه به اين موضوع منجر به چسبيدن جنين به پوسته و کاهش جوجه در آوري مي باشد.
5) حمل و نقل تخم مرغهاي جوجه کشي:
عمل نقل و انتقال تخم مرغها بايد با احتياط کامل صورت گيرد.
عدم توجه به اين موضوع و وجود تکانهاي شديد ضمن حمل و نقل ممکن است منجر به پاره شدن کيسه هاي هوايي و يا ايجاد تغييراتي در داخل تخم مرغ و به دنبال آن کاهش جوجه در آوري شود. از اين رو بايد با قرار دادن قسمت پهن تخم مرغ به طرف بالا بايد در بسته بنديهاي مناسب حمل شوند.

سالنهاي جوجه کشي

سالن جوجه کشي شامل قسمتهاي زير مي شود:

ـــ اتاق دود دادن
ـــ اتاق درجه بندي
ـــ اتاق نگهداري تخم مرغ
ـــ اتاق شستشو
ـــ اتاق انكوباتور(ستر)
ـــ اتاق هچر
ـــ اتاق نگهداري جوجه

مراحل جوجه كشي

1) ستر:
در كارخانه هاي جوجه كشي 18روزاول ( ازساعت 440-0) تخم مرغها رادرداخل دستگاه ستر (تخم مرغ گير) كه دماي آن2/37 ورطوبت آن60%است قرارمي دهند.
در دستگاه سترچهارعامل بايد مورد توجه قرارگيرد: دستگاه ستر

ـــ دما
دماي مناسب براي جوجه كشي به طور متوسط معادل 38-37 درجه مي باشد. كاهش دما منجر به ديرتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ مي شود وافزايش آن منجر به زودتر خارج شدن جوجه ها از تخم مرغ مي گردد. درجه حرارت مناسب درماشينهاي مختلف تا حدودي متفاوت مي باشد.

ـــ رطوبت
رطوبت دماي موجود در ماشينهاي جوجه كشي سبب تبخير آب ازتخم مرغها و تلفات جنين مي شود. از اين روتوجه به رطوبت مناسب از اهميت بسياري برخوردار است. از طرفي كاهش رطوبت ماشينهاي جوجه كشي منجر به افزايش تبخير و وسيع تر شدن كيسه هاي هوايي داخل تخم مي شود. در نتيجه نوك جوجه زود تر به اطاقك هوا مي رسد. همچنين افزايش رطوبت نيزمنجر به وسعت دير بهنگام كيسه هوا شده وجوجه در اين زمان قادر به تنفس نخواهند بود. رطوبت ماشينهاي جوجه كشي به دماي آنها و سرعت تهويه بستگي دارد.

ـــ تهويه
طي دوره جوجه كشي اكسيژن مورد نياز جنين توسط منافذ موجود در پوسته تخم مرغ تامين مي شود.دي اكسيد كربن نيز از همين منافذ خارج مي گردد.ميزان اكسيژن مورد نياز جهت رشد جنين حدود21%مي باشد.به ازاي هر1%كاهش ميزان اكسيژن 5%ميزان جوجه دهي كاهش مي يابد.همچنين عدم خروج دي اكسيد كربن وتجمع آن در اطراف تخم مرغها منجر به كاهش درصد جوجه درآوري مي شود.چنانچه غلظت دي اكسيد كربن به 5%برسد درصد جوجه درآوري به صفر خواهد رسيد.حداكثر ميزان افزايش غلظت دي اكسيد كربن ماشينهاي جوجه كشي 5%مي باشد. تهويه مشابه سالنهاي پرورش اعمال مي گردد وچون اكسيژن احتياج است ودي اكسيد كربن دفع مي گردد در نتيجه در زمستان گرم ودر تابستان بايد سرد باشد.در جوجه كشي فشار مثبت در تهويه مطلوب تر است و جهت تهويه از سمت تميزترين قسمتها (سترها) به آلوده ترين بخش (اتاق شستشو) مي باشد.بين قسمتهاي مختلف درها دوطرفه هستند و از هر طرف قابل بازشدن مي باشد.اگر تهويه در قسمتهاي مختلف به صورت مجزا انجام شود مطلوبتر مي باشد.

ـــ چرخش تخم مرغها
نحوه قرار گرفتن تخم مرغها به صورتي است كه قسمت پهن آنها به طرف بالا باشد،درغير اين صورت سر جوجه در قسمت باريك قرار مي گيرد و قادر به تنفس نبوده وازبين مي رود.چرخاندن تخم مرغها عملي است كه در جوجه كشي طبيعي توسط خود مرغ انجام مي شود وعدم توجه به آن منجربه كاهش جوجه درآوري مي شود زيرا جنين به پوسته تخم چسبيده و تلف مي شود.همچنين نزديكي نطفه به پوسته باعث افزايش تبخير آب از جنين مي شود.عمل چرخاندن موجبات گرم شدن يكنواخت تخم مرغها را نيز فراهم مي كند.اين عمل چندين بار در طي روز انجام مي گيرد و توسط ميله اي كه در زير صفحه تخم مرغ قرار دارد صورت مي پذ يرد.تعداد دفعات چرخش در طي روز حداقل 6-4 بار و در ماشينهاي بزرگ جوجه كشي هر 2ساعت يكبار انجام مي شود.

2) هچر:
سه روز باقي مانده، يعني از روز 21-19 تخم مرغها را در داخل دستگاه هچر(جوجه گير) قرار مي دهند كه دماي آن5 /37 درجه و رطوبت آن 75%است.
در دستگاه هچر از سه عامل از عوامل چهارگانه مذ كور در ستر مورد توجه مي باشد:

ـــ دما
ـــ رطوبت
ـــ اكسيژن

علت رطوبت بيشتر در دستگاه هچر به اين علت است كه بعد از روز 19جنين تنفس دارد ودي اكسيد كربن و آب تركيب شده و منجر به شكستگي پوسته ها مي شوند.همچنين جنين در روز 19مقداري از كلسيم پوسته را برداشت مي كند ( 120ميلي گرم در طول 21روز) .
در طي دوره 21روزه جوجه كشي تخم مرغها 18 روز در ستر و 2 روز در هچر قرار دارند، ازاين رو نسبت دستگاه ستر به هچر بايد 1به 6باشد.در اين صورت اگر هر روز بخواهيم تخم مرغها را ست كنيم،بعضي روزها هچر خالي مي شود به همين دليل هر سه روز يكبار تخم مرغها را ست مي كنيم.زمان انتقال تخم مرغها ازستر به هچر به شرايط تخم مرغها نيز بستگي دارد.در حقيقت زمانيكه 2-1%تخم مرغها نوك زده شوند زمان انتقال تخم مرغ است.

بهداشت وبيماريهاي جوجه كشي

جوجه كشي به دليل وجود نور، موادغذايي، رطوبت كافي و…بهترين محل آلودگي مي باشد.ازاين رو توجه به نكات بهداشتي اهميت بسياري داردزيرا توليد جوجه هاي سالم منجر به توليد گله هايي باتوليد مناسب مي گردد.
برخي ازامراض ازطريق تخم به جوجه ها منتقل مي شوند،از جمله ميكروارگانيزمهاي گروه سالمونلا كه تاثير زيادي در جوجه درآوري دارند.گروهي از امراض كه از طريق تخم به جوجه منتقل نمي شوند به طور غير مستقيم و با تاثير بر خصوصيات تخم مرغ موجب كاهش جوجه درآوري مي شوند.ازجمله بيماريهاي نيوكاسل و برونشيت مزمن كه ازطريق تغييرشكل دادن تخم مرغ و افزايش منافذ آن جوجه درآوري راكاهش مي دهد.تخم مرغهاي جوجه كشي بايد تميز شده ،در ظرف و انبارهاي تميز نيز ذخيره شوند،البته شستشوي تخم مرغها زمينه نفوذ ميكروبها به داخل تخم مرغ را فراهم مي كند ازاين رو شستن تخم مرغها توصيه نمي گردد و در صورت لزوم بايد از آب ولرم حاوي مواد ضدعفوني كننده ،آهن وفاقد يد استفاده شود.
علاوه براين، وسايل جوجه كشي نيز بايد با آب گرم و مواد ضدعفوني كننده شسته شوند.براي ضدعفوني كردن معمولا از گاز فرمالين استفاده مي شود.به طور معمول تخم مرغها طي دوره جوجه كشي نيز مورد ضدعفوني قرار مي گيرند. عمل ضدعفوني در ستر و هچر نيز ممكن است انجام شود،در اين صورت ميزان گاز و زمان ضدعفوني در هچر بايد كمتر از ميزان گاز وزمان ضدعفوني ستر باشد.
 
غلظتهاي استفاده از گاز فرمالين

غلظت

مقدار پرمنگنات

(گرم)

مقدار فرمالين

(سي سي)

حجم فضا

(مترمربع)

مدت زمان

(دقيقه)

1X
20
40
28
20
2X
40
80
28
20
3X
60
120
28
20
 
غلظتهاي توصيه شده گاز فرمالين براي ضدعفوني

محل ضدعفوني

غلظت گاز

زمان ضدعفوني(دقيقه)

تخم مرغ تازه

3

20

تخم مرغ در ماشين(روز اول)

2

20

اتاق جوجه کشي

1

3

ماشين جوجه کشي

1-3

30

اتاق شتشو

3

30

وسايل

3

30

کاميون

3

30

مواد زائد حاصله از جوجه كشي منبع مناسبي جهت رشد ميكروبها مي باشند، به همين دليل اين مواد سوزانده مي شوند و يا در چاه هاي مختص به اين امر دفن مي گردند و موادي نظير تخم مرغهاي غيربارور، جنين هاي مرده و پوسته تخم مرغ به عنوان غذا در جيره طيور به كار مي رود.اين مواد پخته و خورد مي شوند و به عنوان منبع كلسيم و پروتيئن مصرف مي شوند.

خارج شدن جوجه ها ازماشين جوجه كشي

جوجه ها در روز21 و يا با كمي تاخير از تخم خارج مي شوند و جوجه ها پس از خروج از تخم مدت 24ساعت در ماشين باقي مي مانند تا كاملا خشك شوند.طي زمان مذكور جوجه ها نيازي به آب ومواد غذايي ندارند و تمامي مايحتاج خود را از ذخاير زرده تامين مي كنند.پس از گذشت 24 ساعت جوجه هاي ناسالم كه شامل جوجه هاي ضعيف، فلج و آنهايي كه داراي ورم ناف و مقعد چسبيده هستند جدا و دور ريخته مي شوند و جوجه هاي سالم براي فروش آماده مي شوند.

خدمات جوجه كشي

1) تعيين جنسيت:
جدا كردن خروس و مرغ در يك روزگي در نژادهاي سنگين به دليل رشد بيشتر خروس از مرغ و احتياحات غذايي بيشتر خروس در مقايسه با مرغ، نر و ماده از يكديگر جدا مي شوند، زيرا در اين صورت چنانچه هر دو جنس با هم پرورش داده شوند جيره غذايي متناسب با نياز مرغ براي خروسها كافي نخواهد بود و جيره غذايي متناسب با نياز خروس عناصر غذايي زيادتر از حد توصيه براي مرغها را دارا مي باشد.
در نژادهاي سبك يا تخمگذار رشد خروسها در حدي نيست كه بتوان از آنها جهت توليد گوشت استفاده كرد.همچنين فقط ،جوجه مرغها جهت تخمگذلري استفاده مي شوند، در نتيجه جوجه خروسها از بين مي روند و يا در بازاربا قيمت پايين تري به فروش مي رسند.
در نژادهاي دو محصوله نيز بسته به نظر توليد كنندگان خروس و يا مرغ در اختيار آنها قرار مي گيرد، پس در اينجا نيز تعيين جنسيت ضروري به نظر مي رسد. تعيين جنسيت از روي پر و بال (اتوسکسينگ)

راه هاي تعيين جنسيت

1) آتوسكسينگ: براي مشخص نمودن جنس جوجه هاي يكروزه از صفاتي همچون رشد و يا رنگ پرها استفاده مي شود.
2) آزمايش كلوآک (روش ژاپني): از آنجايي كه استفاده از رنگ پر و بال و يا رشد پرها مشكل مي باشد، روش ژاپني كاربردي تر است.در اين روش از راه مقعد و وجود برجستگي مقعد در خروسها كه مرغها فاقد آن هستند تعيين جنسيت صورت مي گيرد.برجستگي مقعدي در تمام جوجه ها فرمهاي متفاوتي دارد و به اشكال دكمه اي، عمودي و سه قلو ديده مي شود.تشخيص جنسيت در اين روش 100%نيست و توجه به نكات ديگر نيزبه تشخيص بهتر كمك مي كند.تعداد كساني كه در اين امر تخصص دارند محدود مي باشد و به همين دليل دستمزد قابل توجهي دريافت مي كنند.
معيارهاي موثر در تشخيص جنسيت

معيارهاي مورد توجه

جوجه خروس

جوجه مرغ

اندازه برجستگي

بزرگ

کوچک

وضعيت برجستگي

مشخص

غير مشخص

ارتفاع برجستگي

بلند

پهن و مسطح

شکل برجستگي

گرد

نقطه دار

خاصيت ارتجاعي برجستگي

فنري و ارتجاعي

نرم و سست

رنگ

تيره و پر رنگ

کم رنگ و روشن

باز کردن کلوآک

مشکل

ساده

اندازه کلوآک

تنگ و خشک

گشاد و مرطوب

ظاهر عمومي برجستگي

مشخص و برجسته

مسطح و نرم

 
2) نوك چيني وقطع تاج:
در اين قسمت نوك جوجه ها را كوتاه مي كنند رشد نوك در آينده در حدي خواهد بود كه مانع صدمه زدن به ساير جوجه ها شود.جوجه هاي تخمگذار علاوه بر نوک چيني د ريك روزگي در مواقع شيوع كاني باليزم نيز يكبار ديگر نوك چيني مي شوند.صدمه به تاج در مرغان تخمگذار به خصوص دسته اي كه در قفس نگهداري مي شوند در ميزان توليد تاثير گذار هستند.
3) انتقال وتحويل جوجه هاي يك روزه:
به مدت 3- 2روز ذخيره زرده به عنوان منبع غذايي جوجه ها مورد استفاده قرار مي گيرد.در زمينه حمل و نقل جوجه ها از محل جوجه كشي به محل پرورش بايد دقت لازم را نمود، جوجه ها پس از قرار گرفتن در محل پرورش بايد خيلي سريع به آب و غذا دسترسي يابند.
4) واکسيناسيون:

واکسنها معمولا پس از خارج شدن جوجه ها از جوجه کشي و طي دوران پرورش بکار گرفته مي شوند زيرا بعلت مصونيـتي که از مادر به جوجه منتقل مي شود در يکي دور روز اول واکسنها بي اثر هستند، ولي امروزه در بيشتر موسسات جوجه کشي جوجه هاي تخمگذار را بر عليه بيماري مارک واکسينه مي کنند

نقل از : فارم ايران http://www.farmiran.ir

 

 

کاربران
1
مطالب
147
نمایش تعداد مطالب
208994