• به نام خالق هستی . تلاشی دیگر را برای ساخت سایت خودم با مدیریت محتوای جدید شروع میکنم امید دارم که اینبار این برنامه دچار اشکال و ایرادات نگهداری نشود . و از این راه بتوانم با یاری دوستان و همفکران مطالب جدید را در اختیار دوستداران مطالب علمی علارغم وجود صفحات جور و واجور دنیای مجازی قرار دهم .

محمد ابراهیم رازقی